Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
PPSD-7d674596-cc14
Název zakázky
Dodávka a montáž technologie kotelny VVTL PRS č. 414 Drahelčice - změna lhůty pro dotazy do 22.08.2019
Uveřejněno od
09.08.2019 00:38:57
Aktualizace
20.08.2019 09:27:15
Lhůta pro podání nabídek
26.08.2019 10:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Dodávka a montáž technologie kotelny VVTL PRS č. 414 Drahelčice
Kontaktní osoba
Dufek Bohumil Ing.

Soubory dokumentace

09.08.2019 12:39:00

Přílohy ke stažení (pro stažení dokumentů se musíte přihlásit nebo zaregistrovat)

Priloha_c._1___VV_Drahelcice_kotelna.xlsx
09.08.2019 12:39:04
Priloha_c._2_SoD___Drahelcice.docx
09.08.2019 12:39:05
priloha_c._3___Kryci_list.docx
09.08.2019 12:39:05
Vyzva_kotelna_Drahelcice.pdf
09.08.2019 12:39:06

Pro vložení nabídky se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobré odpoledne, v příloze zasíláme dotazy k výběrovému řízení na zakázku Dodávka a montáž technologie kotelny VVTL PRS č. 414 Drahelčice. Předem děkujeme za zodpovězení. S pozdravem a přáním hezkého dne Zuzana Vrublová obchod a marketing sales and marketing GASCONTROL, společnost s r.o. Nový Svět 1407/59a 735 64 Havířov - Prostřední Suchá IČ: 46578021, DIČ: CZ46578021 e-mail: vrublova@gascontrol.cz phone: +420 / 596 496 443 fax: +420 / 596 412 397 Společnost je zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3396 Pokud není v této zprávě výslovně uvedeno jinak, platí, že: Toto právní jednání není návrhem na uzavření smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1731 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jednající tímto nevyjadřuje svůj úmysl být smlouvou vázán, bylo-li by toto právní jednání přijato. Jednající považuje toto právní jednání za pouhou výzvu k podání nabídky (včetně případné cenové nabídky) ve smyslu ust. § 1733 věty druhé in fine, zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jednající si zároveň vyhrazuje právo kdykoliv jednání o případné smlouvě bez dalšího ukončit. Toto jednání, ať právní či faktické, není způsobilé ve druhé straně vzbudit v potencionální smluvní straně vzbudit očekávání, že k uzavření smlouvy dojde a tudíž žádné z potencionálních smluvních stran nemůže vzniknout právo nebo povinnost z titulu předsmluvní odpovědnosti. Jednající si zároveň vyhrazuje, že jeho případná nabídka může být přijata pouze tak, jak byla učiněna, tzn. bez odchylek a výhrad. Přijetí nabídky s výhradami, dodatky nebo odchylkami, byť jen drobnými, nevede k uzavření smlouvy, ledaže je ze strany jednajícího výslovně tvrzen opak.
Přílohy:
d-Dotazy.pdf
Odpověď:
Dobrý den. Otázky jsou uvedeny v horní části komunikace a odpovědi ve spodní. Otázky: 1. Ve výkazu ř. 2.2 Potrubí DN 20 uvádíte výměru 20 metrů, zatímco v položkovém rozpočtu POL. 37 uvádíte pouze 16 metrů! Co platí? Uveďte do souladu! 2. Obdobně u izolací ve výkazu ř. 3.2 D28/40mm uvádíte výměru 16 metrů, zatímco v položkovém rozpočtu POL. 26 uvádíte pouze 16 metrů! Co platí? Uveďte do souladu! 3. Ve výkazu ř. 3.10 a 3.11 vykazujete á 39 a 36 kpl, zatímco v položkovém rozpočtu POL. 27 a 28 vždy á 1 kpl! Co platí? Uveďte do souladu! 4. Ve výkazu ř. 5.3 je uzavírací klapka DN 100 – 9 ks, zatímco v položkovém rozpočtu je POL. 69 uzavírací klapka DN 200 – 9 ks! Co platí? Uveďte do souladu! 5. V položkovém rozpočtu POL. 76 a 77 uvádíte, že návarky pro snímače teploty a tlaku upřesní profese MaR. Upřesněte velikosti a polohu, pokud nejsme dodavateli Měření a Regulace. 6. Před kotelnou musí být instalována dle ČSN 07 0703 bezpečnostní armatura plynu BAP. Toto není nikde v TZ ani specifikaci zmíněno (plynoinstalace až po kotel). Potvrďte, že je armatura instalována zřejmě v rámci jiného souboru případně stávající a tedy kotelna připravena na revizi plynového zařízení. 7. Kdo dodává kabeláž jištění všech elektroprvků nových i stávajících včetně kabelových tras viz odst. 3.9 a 3.10 v TZ? A kdo dodává výchozí revizní zprávu PZ kotelny vydávanou až po revizi komínů, revizi plynoinstalace, revizi TNS a elektrorevizi, revizi pospojování a hromosvodů? Z textu není zřejmé, kdo dodává jednotlivé revizní zprávy v rámci poptávaného díla: - Plynoinstalace? (není součástí PS 01/1!) - Elektroinstalace a MaR? (není součástí PS 01/1!) - Hromosvody, pospojování? - Spalinových cest? - TNS? - Odborná prohlídka kotelny? - Výchozí revize kotelny? Pokud Objednatel či jiný zhotovitel dodává některé z uvedených činností, musí tato činnost být koordinována v harmonogramu, ať nebrzdí Zhotovitele v plnění. Pokud zhotovitel, musí být doplněno do výkazu a položkového rozpočtu. Uveďte do souladu! 8. Ve výkazech ani položkových rozpočtech není uvedeno, že budete požadovat revizi TNS (tlakové nádoby stabilní). Předpokládáme správně, že v dokumentaci tyto náklady schází, i když v TZ uvedeny jsou? 9. V technické zprávě je popsáno v odst. 3.6.3 Utěsnění prostupů do RS formou dodávky GEROtop Curaflex 3000/T? V položkových rozpočtech je ale u ř. 10.1 (POL. 85) a ř. 10.2 (POL. 86) uveden ROXTEC RS. Která specifikace platí? Ve výkazu ř. 4.21, POL. 58 je u TSH uvedeno „dle výběru investora“. Specifikujte tedy požadovaný typ termostatických hlavic! 11. Ve výkazu je uvedeno, že nátěry nebudou hrazeny zvlášť! Kam máme vykázat tyto náklady? 12. Kdo zajišťuje vypuštění topného systému? Objednatel či Zhotovitel? 13. Kdo zajišťuje servisní zprovoznění kotlů DeDietrich + hořáků Weishaupt, když nejsme dodavateli těchto komponentů? 14. Jak je řešeno dopouštění vody do systému, když veškeré vnitřní zařízení vyjma kotlů, hořáků a odkouření je demontováno? 15. Jak je řešena úprava kvality vody, přičemž neznáme požadavky samotných kotlů na kvalitu vody? Prosíme o upřesnění doby plnění zakázky. V zadávací dokumentaci je uveden termín srpen 2019 až březen 2019, ve výzvě k předložení nabídek je uveden termín srpen 2019 až březen 2020. Odpovědi: 1. Nacenit co je ve VV. Bude řešeno dodatečně. 2. Nacenit co je ve VV. Bude řešeno dodatečně. 3. Nacenit co je ve VV. Bude řešeno dodatečně. 4. Nacenit co je ve VV. Bude řešeno dodatečně. 5. Bude upřesněno PPSD. 6. Nenaceňovat. Je dodávka strojní části technologie. 7. Kabeláže dodává PPSD Plynoinstalace PPSD Ostatní položky dodavatel 8. Dokládá dodavatel 9. ROXTEC RS 10. Zajistí PPSD. Nacenit standardní hlavici 11. Cenu barvy uvést k materiálu pro který je určena. 12. Zhotovitel - uvedeno ve VV 13. Zhotovitel - uvedeno ve VV 14. Zhotovitel - uvedeno ve VV 15. Uvedeno v TZ čl. 3.2. 16. Srpen 2019 - leden 2020. Na stavbě bude možné ihned začít pracovat po uzavření VŘ.